Zamówienie publiczne - szczegóły

Ochrona osób i mienia Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

Numer: EZ/214/109/2019

Data składania ofert: 2020-01-07

Data otwarcia ofert: 2020-01-07

                                                                                                                                                Krosno, dnia  30.12.2019

 

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II                                                                                   

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,                                                         

tel. / fax 13-4378 227 lub 497                                                                                       nr sprawy EZ/214/109/2019

email:sezam.szpital@krosno.med.pl                                                                      

www.krosno.med.pl          

                                                       

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

Ochrona osób i mienia Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

 

Przedmiot zamówienia:

Ochrona osób i mienia Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

 

Wykonawca zobowiązuje się do ochrony osób i mienia, które odbywać ma się w następujących miejscach i w następujący sposób:

 1. Dyżur obiektów Szpitala będzie realizowany całodobowo przez dyżurnego pracownika stacji monitorowania alarmów Wykonawcy.
 2. Wykonawca musi dysponować grupą interwencyjną stacjonującą w takiej odległości od siedziby Zamawiającego, aby dojazd tej grupy z miejsca stacjonowania do Wejścia Głównego Szpitala (zarówno na ul. Korczyńską 57 oraz Grodzką 45) nie trwał dłużej niż 5 minut. Grupa Interwencyjna musi składać się z co najmniej 2 osób. Pracownicy grupy interwencyjnej muszą być licencjonowanymi pracownikami zgodnie z ustawą z dn. 22.sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. nr. 145, poz.1221 z późn.zm.), jednakowo umundurowanymi, posiadającymi sprzęt niezbędny do podjęcia zadań ochrony.
 3. Ochrona odbywać się będzie w następujących miejscach:
 1. Magazyn środków odurzających i materiałów psychotropowych (pom. 108, bud. Apteka, poziom 0, ul. Korczyńska) oraz pomieszczenie Kasy (pom. 203, bud. D, poziom I, ul. Korczyńska)
 2. Kasa (pom. 203, bud. D, poziom I, ul. Korczyńska)
 3. Kasa (pom. 203, bud. D, poziom I, ul. Korczyńska)
 4. Sekretariat (pom. 219, bud. Apteki, poziom I, ul. Korczyńska
 5. Poradnia Zdrowia Psychicznego (ul. Grodzka 45) 
 6. Zakład Diagnostyki Obrazowej (bud. B, poziom I, ul. Korczyńska)
 7. Holl przy wejściu głównym (bud. D, poziom I, ul. Korczyńska
 8. Pomieszczenia Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej (bud. C, niski parter, ul. Korczyńska)
 9. Szpitalny Oddział Ratunkowy (bud. C, poziom 0, wysoki parter, ul. Korczyńska)

 

Dalsze wymagania Zamawiającego określone są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego oraz załącznik nr 3 przedmiot zamówienia.

Termin realizacji zamówienia:

24 miesiące licząc od dnia zawarcia umowy

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57  oraz ul. Grodzka 45

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57,

Termin złożenia oferty do: 7.01.2020 r.  godz. 10:00,  (sekretariat)

otwarcie nastąpi tego samego dnia o godz.: 10:15 w pokoju 101

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną: nazwa (firma) oraz adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena oferty a także inne informacje odnoszące się do innych kryteriów niż cena. Powyższe informacje niezwłocznie  po otwarciu  zostaną zamieszczone na stronie  internetowej Zamawiającego.

Warunki płatności:

Zgodnie z §3 wzoru umowy

 

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

cena – 100%

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Osoba upoważniona do  kontaktu z wykonawcami:

w sprawach merytorycznych – Bartłomiej Prajsnar  telefon 13 43 78 319,

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia –  Dawid Cysarz  telefon  13  43  78  227/497,   

Jako drogę elektroniczną przesłania informacji rozumie się, stosownie do okoliczności, e-mail: sezam.szpital@krosno.med.pl

Wymogi formalne:

Forma pisemna oferty:

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy załączyć odpowiednio odpis KRS/ EDG             w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji / oraz w razie podpisania oferty przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa.

 

Klauzula RODO

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 

1.Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno, tel./fax.13 43 78 497

inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im Jana Pawła II w Krośnie jest Pani Elwira Langner, kontakt: 13 43 78 746*;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: na podstawie art. 39 ustawy Pzp.

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

−na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

−na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

−prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:

−w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

Sposób złożenia oferty

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej lub elektronicznej za pośrednictwem platformy e-usługi na poniższy adres:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57,  38-400 Krosno, Sekretariat

z dopiskiem : „Oferta – Ochrona osób i mienia: EZ/214/109/2019

 z dopiskiem    Nie otwierać w Sekretariacie”

 

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu                 (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

 

Załączniki

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

 

 

 

 

 

……………………………………..............

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej

 

 


 Załączniki:
Formularz ofertowy
Wzór umowy
Opis załącznik nr 3
Informacja z otwarcia ofert
Unieważnienie