Zamówienie publiczne - szczegóły

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla konkursu pn.: „Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, osi priorytetowej II. Cyfrowe podkarpacie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. - Nr naboru RPPK.02.01.00-IZ.00-18-004/20

Numer: EZ/214/14/2020

Data składania ofert: 2020-02-05

Data otwarcia ofert: 2020-02-05

                   Krosno, dnia  31.01.2020 r.

 

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II                                                                                    

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,                                                         

tel. / fax 13-4378 227 lub 497                                                                                       nr sprawy EZ/214/14/2020

email:sezam.szpital@krosno.med.pl                                                                      

www.krosno.med.pl          

 

                                                       

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

 

 

Przedmiot zamówienia:

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla konkursu pn.: „Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, osi priorytetowej II. Cyfrowe podkarpacie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.  -
Nr naboru RPPK.02.01.00-IZ.00-18-004/20

Dalsze wymagania Zamawiającego określone są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 2.

Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia do 25.02.2020 roku

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57,

Termin złożenia oferty do: 05.02.2020 r.  godz. 10:00,  (sekretariat)

otwarcie nastąpi tego samego dnia o godz.: 10:15 w pokoju 101

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną: nazwa (firma) oraz adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena oferty a także inne informacje odnoszące się do innych kryteriów niż cena. Powyższe informacje niezwłocznie  po otwarciu  zostaną zamieszczone na stronie  internetowej Zamawiającego.

Warunki płatności:

Zgodnie z §6 wzoru umowy

Płatność nastąpi przelewem w terminie min. 30 dni licząc od dnia prawidłowo wystawionej faktury.

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

cena – 100%

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Osoba upoważniona do            kontaktu z wykonawcami:

w sprawach merytorycznych – Bartłomiej Prajsnar  telefon 13 43 78 319

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia –  Monika Koś  telefon  13  43  78  227/497,   

Jako drogę elektroniczną przesłania informacji rozumie się, stosownie do okoliczności pod adresem e-mail: sezam.szpital@krosno.med.pl

Wymogi formalne:

Forma pisemna oferty:

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy załączyć odpowiednio odpis KRS/ EDG             w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji / oraz w razie podpisania oferty przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa.

 

Forma elektroniczna oferty:

Osoba podpisująca ofertę równocześnie podpisuje również załączone do oferty oświadczenia i dokumenty (pliki). Jeżeli do oferty załączone zostaną kopie        dokumentów (np. skany), kopia taka powinna zostać podpisana „za zgodność        z oryginałem” przez upoważnioną osobę podpisem elektronicznym lub stosownie do jej czynności należy upoważnić osobę podpisującą

Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 

1.Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno, tel./fax.13 43 78 497

inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im Jana Pawła II w Krośnie jest Pani Elwira Langner, kontakt: 13 43 78 746*;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: na podstawie art. 39 ustawy Pzp.

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

−na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

−na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

−prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:

 

−w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 

Sposób złożenia oferty

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej lub elektronicznej za pośrednictwem platformy e-usługi na poniższy adres:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57,  38-400 Krosno, Sekretariat,

z dopiskiem : „Oferta –  Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla konkursu pn.: „Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, osi priorytetowej II. Cyfrowe podkarpacie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.  - Nr naboru RPPK.02.01.00-IZ.00-18-004/20znak sprawy: EZ/214/14/2020

 z dopiskiem    „Nie otwierać w Sekretariacie”

lub za pośrednictwem e mail: sezam.szpital@krosno.med.pl

 

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu                 (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

 

Załączniki

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – wzór umowy

 

 

 

 

 

……………………………………..............

Data i podpis Dyrektora lub osoby up


 Załączniki:
Formularz ofertowy zał. 1
wzór umowy
zestawienie z otwarcia ofert
wybór najkorzystniejszej oferty