Zamówienie publiczne - szczegóły

usługa pomiaru dozymetrów

Numer: EZ/214/2020

Data składania ofert: 2020-03-03

Data otwarcia ofert: 2020-03-03

 Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

 

 

Przedmiot zamówienia:

Usługa pomiaru dozymetrów

Dalsze wymagania Zamawiającego określone są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 3.

Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia 36 miesięcy od udzielenia zamówienia

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57,

Termin złożenia oferty do: 03.03.2020 r.  godz. 10:00,  (sekretariat)

otwarcie nastąpi tego samego dnia o godz.: 10:15 w pokoju 101

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną: nazwa (firma) oraz adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena oferty a także inne informacje odnoszące się do innych kryteriów niż cena. Powyższe informacje niezwłocznie  po otwarciu  zostaną zamieszczone na stronie  internetowej Zamawiającego.

Warunki płatności:

Zgodnie z §7 wzoru umowy

Płatność nastąpi przelewem w terminie 60 dni licząc od dnia prawidłowo wystawionej faktury.

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

cena – 100%

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Osoba upoważniona do            kontaktu z wykonawcami:

w sprawach merytorycznych – Agnieszka Szymańska  telefon 13 43 78 310

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia –  Agnieszka Pękalska  telefon  13  43  78  227/497,   

Jako drogę elektroniczną przesłania informacji rozumie się, stosownie do okoliczności pod adresem e-mail: sezam.szpital@krosno.med.pl

Wymogi formalne:

Forma pisemna oferty:

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy załączyć odpowiednio odpis KRS/ EDG             w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji / oraz w razie podpisania oferty przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa.

 

Forma elektroniczna oferty:

Osoba podpisująca ofertę równocześnie podpisuje również załączone do oferty oświadczenia i dokumenty (pliki). Jeżeli do oferty załączone zostaną kopie        dokumentów (np. skany), kopia taka powinna zostać podpisana „za zgodność                      z oryginałem” przez upoważnioną osobę podpisem elektronicznym lub stosownie do jej czynności należy upoważnić osobę podpisującą

Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 

1.Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno, tel./fax.13 43 78 497

inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im Jana Pawła II w Krośnie jest Pani Elwira Langner, kontakt: 13 43 78 746*;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: na podstawie art. 39 ustawy Pzp.

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

−na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

−na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

−prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:

 

−w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 

Sposób złożenia oferty

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej lub elektronicznej za pośrednictwem platformy e-usługi na poniższy adres:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57,  38-400 Krosno, Sekretariat,

z dopiskiem : „Oferta –  Usługa pomiaru dozymetrów znak sprawy: EZ/214/20/2020

 z dopiskiem    „Nie otwierać w Sekretariacie”

lub za pośrednictwem e mail: sezam.szpital@krosno.med.pl

 

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu                 (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

 

Załączniki

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załacznik nr 2 – formularz asortymentowy

Załącznik nr 3 – wzór umowy

 


 Załączniki:
formularz ofertowy
formularz asortymentowy
wzór umowy
odpowiedzi na pytania
wybór najkorzystniejszej oferty