Zamówienie publiczne - szczegóły

usługa pomiaru dozymetrów

Numer: EZ/214/2020

Data składania ofert: 2020-03-03

Data otwarcia ofert: 2020-03-03

 Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57, 38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

 

 

Przedmiot zamówienia:

UsÅ‚uga pomiaru dozymetrów

Dalsze wymagania Zamawiającego określone są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 3.

Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia 36 miesiÄ™cy od udzielenia zamówienia

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie,

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57,

Termin zÅ‚ożenia oferty do: 03.03.2020 r.  godz. 10:00,  (sekretariat)

otwarcie nastÄ…pi tego samego dnia o godz.: 10:15 w pokoju 101

Otwarcie ofert jest jawne. BezpoÅ›rednio przed otwarciem ofert ZamawiajÄ…cy poda kwotÄ™, jakÄ… zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostanÄ…: nazwa (firma) oraz adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena oferty a także inne informacje odnoszÄ…ce siÄ™ do innych kryteriów niż cena. Powyższe informacje niezwÅ‚ocznie  po otwarciu  zostanÄ… zamieszczone na stronie  internetowej ZamawiajÄ…cego.

Warunki płatności:

Zgodnie z §7 wzoru umowy

Płatność nastąpi przelewem w terminie 60 dni licząc od dnia prawidłowo wystawionej faktury.

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

cena – 100%

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Osoba upoważniona do            kontaktu z wykonawcami:

w sprawach merytorycznych – Agnieszka SzymaÅ„ska  telefon 13 43 78 310

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia DziaÅ‚u ZamówieÅ„ Publicznych i Zaopatrzenia –  Agnieszka PÄ™kalska  telefon  13  43  78  227/497,   

Jako drogę elektroniczną przesłania informacji rozumie się, stosownie do okoliczności pod adresem e-mail: sezam.szpital@krosno.med.pl

Wymogi formalne:

Forma pisemna oferty:

Oferta winna być podpisana przez osobÄ™ / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy zaÅ‚Ä…czyć odpowiednio odpis KRS/ EDG             w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginaÅ‚em przez osobÄ™ upoważnionÄ… do reprezentacji / oraz w razie podpisania oferty przez peÅ‚nomocnika – oryginaÅ‚ peÅ‚nomocnictwa.

 

Forma elektroniczna oferty:

Osoba podpisujÄ…ca ofertÄ™ równoczeÅ›nie podpisuje również zaÅ‚Ä…czone do oferty oÅ›wiadczenia i dokumenty (pliki). Jeżeli do oferty zaÅ‚Ä…czone zostanÄ… kopie        dokumentów (np. skany), kopia taka powinna zostać podpisana „za zgodność                      z oryginaÅ‚em” przez upoważnionÄ… osobÄ™ podpisem elektronicznym lub stosownie do jej czynnoÅ›ci należy upoważnić osobÄ™ podpisujÄ…cÄ…

Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzÄ…dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiÄ…zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepÅ‚ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzÄ…dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujÄ™, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 

1.Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie ul. KorczyÅ„ska 57, 38-400 Krosno, tel./fax.13 43 78 497

inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie jest Pani Elwira Langner, kontakt: 13 43 78 746*;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bÄ™dÄ… na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwiÄ…zanym z postÄ™powaniem o udzielenie zamówienia publicznego: na podstawie art. 39 ustawy Pzp.

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bÄ™dÄ… osoby lub podmioty, którym udostÄ™pniona zostanie dokumentacja postÄ™powania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówieÅ„ publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 

Pani/Pana dane osobowe bÄ™dÄ… przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakoÅ„czenia postÄ™powania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caÅ‚y czas trwania umowy;

obowiÄ…zek podania przez PaniÄ…/Pana danych osobowych bezpoÅ›rednio Pani/Pana dotyczÄ…cych jest wymogiem ustawowym okreÅ›lonym w przepisach ustawy Pzp, zwiÄ…zanym z udziaÅ‚em w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania okreÅ›lonych danych wynikajÄ… z ustawy Pzp; 

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bÄ™dÄ… podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

−na podstawie art. 15 RODO prawo dostÄ™pu do danych osobowych Pani/Pana dotyczÄ…cych;

−na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

−na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

−prawo do wniesienia skargi do Prezesa UrzÄ™du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczÄ…cych narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:

 

−w zwiÄ…zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniÄ™cia danych osobowych;

−prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianÄ… postanowieÅ„ umowy w zakresie niezgodnym z ustawÄ… Pzp oraz nie może naruszać integralnoÅ›ci protokoÅ‚u oraz jego zaÅ‚Ä…czników.

*** WyjaÅ›nienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze Å›rodków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne wzglÄ™dy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paÅ„stwa czÅ‚onkowskiego.

 

 

Sposób zÅ‚ożenia oferty

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej lub elektronicznej za pośrednictwem platformy e-usługi na poniższy adres:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie,

ul. KorczyÅ„ska 57,  38-400 Krosno, Sekretariat,

z dopiskiem : „Oferta –  UsÅ‚uga pomiaru dozymetrów znak sprawy: EZ/214/20/2020

 z dopiskiem    „Nie otwierać w Sekretariacie”

lub za pośrednictwem e mail: sezam.szpital@krosno.med.pl

 

Oferta winna być podpisana przez osobÄ™ / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu                 (w zaÅ‚Ä…czeniu KRS/ EDG lub / oraz peÅ‚nomocnictwo)

 

Załączniki

ZaÅ‚Ä…cznik nr 1 – formularz ofertowy

ZaÅ‚acznik nr 2 – formularz asortymentowy

ZaÅ‚Ä…cznik nr 3 – wzór umowy

 


 Załączniki:
formularz ofertowy
formularz asortymentowy
wzór umowy
odpowiedzi na pytania
wybór najkorzystniejszej oferty