Zamówienie publiczne - szczegóły

Testy specjalistyczne aparatów rtg i urządzeń pomocniczych

Numer: EZ/214/55/2020

Data składania ofert: 2020-07-22

Data otwarcia ofert: 2020-07-22

 Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

 

 

Przedmiot zamówienia:

Testy specjalistyczne aparatów rtg i urządzeń pomocniczych

Dalsze wymagania Zamawiającego określone w dokumentach zapytania ofertowego.

Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia 36 miesięcy od udzielenia zamówienia

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57,

Termin złożenia oferty do: 22.07.2020 r.  godz. 10:00,  (sekretariat)

otwarcie nastąpi tego samego dnia o godz.: 10:15 w pokoju 101

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną: nazwa (firma) oraz adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena oferty a także inne informacje odnoszące się do innych kryteriów niż cena. Powyższe informacje niezwłocznie  po otwarciu  zostaną zamieszczone na stronie  internetowej Zamawiającego.

Warunki płatności:

Zgodnie z §6 wzoru umowy

Płatność nastąpi przelewem w terminie 60 dni licząc od dnia prawidłowo wystawionej faktury.

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

cena – 100%

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

                    2. Uprawnienia Wykonawcy:

  Osoba posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie fizyki  medycznej w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002r. w sprawie uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2002r., nr 173, poz. 1419 oraz 2008r., nr 208, poz. 1312), posiadajaca certyfikat Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia lub fizyk bez specjalizacji posiadający co najmniej 5-letni staż pracy w ochronie zdrowia w zakresie medycznych zastosowań promieniowania jonizującego.

  Podmiot posiadający akredytację w rozumieniu ustawy z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodności.

Osoba upoważniona do            kontaktu z wykonawcami:

w sprawach merytorycznych – Agnieszka Szymańska  telefon 13 43 78 310

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia –  Agnieszka Pękalska  telefon  13  43  78  227/497,   

 

 

Złożenie oferty:

Forma pisemna oferty:

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy załączyć odpowiednio odpis KRS/ EDG             w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji / oraz w razie podpisania oferty przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa.

Forma elektroniczna:

 Jako drogę elektroniczną przesłania informacji rozumie się e-mail: sezam.szpital@krosno.med.pl

Wymogi formalne:

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy załączyć odpowiednio odpis KRS/ EDG w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji / oraz w razie podpisania oferty przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa.

Złożenie oświadczenia, że testy wykonywane będą zgodnie z Ustawą Prawo Atomowe oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 18.02.2011 w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1015 i 1023 oraz z 2015 r. poz. 2040)  oraz zgodnie z wymogami Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i Europejskimi wytycznymi w zakresie zapewnienia jakości w skryningu i diagnostyce raka piersi” – czwarta edycja (European guidelines for quality assurance in breast cancer and diagnosis).

Przedłożenie dokumentu potwierdzającego posiadanie doświadczenia w wykonywaniu testów specjalistycznych aparatury RTG oraz należytego wykonania wyżej wymienionej usługi.

Oświadczenie o dysponowaniu niezbędnym wyposażeniem pomiarowym, posiadającym aktualne wzorcowania, do wykonania usługi.

Dokument akredytacji w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności, uprawniający Wykonawcę do wykonywania testów specjalistycznych (§9 ust. 16 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 18 lutego 2011r.) oraz zakres akredytowanych metod obejmujący wszystkie mierzone wielkości/parametry zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do Dz. U. z 2013 r. poz. 1015 i 1023 oraz z 2015 r. poz. 2040 dla danego rodzaju urządzenia radiologicznego Szpitala – w tym monitory oraz czułość płyt obrazowych (systemy CR).

Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 

1.Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno, tel./fax.13 43 78 497

inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im Jana Pawła II w Krośnie jest Pani Elwira Langner, kontakt: 13 43 78 746*;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: na podstawie art. 39 ustawy Pzp.

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

−na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

−na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

−prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:

 

−w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.


 Załączniki:
formularz ofertowy
formularz asortymentowy
wzór umowy
zestawienie z otwarcia ofert z dnia 22.07.2020
wybór najkorzystniejszej oferty